3. Northern Zhuang Chinese - Thai - English Dictionary

พจนานุกรมจ้วงเหนือ – จีน – ไทย – อังกฤษ


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ปี :

2549

สื่อ :