11. ญัฮกุร

สารานุกรมกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย : ญัฮกุ้ร


สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ อภิญญา บัวสรวง

ปี :

2541

สื่อ :