นานาอาเซียน

หน้าแรก > สิ่งพิมพ์และคลังข้อมูล > คลังข้อมูล > นานาอาเซียน

การพัฒนาระบบการเขียนภาษาเขมรถิ่นไทย

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ โสภนา ศรีจำปา

นิทานพื้นบ้านเขมรถิ่นไทย

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

บทสนทนาภาษาเขมรสุรินทร์

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: เคือน สิงคนิภา, สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และ เดวิด โทมัส

พัฒนาสื่อภาษาพื้นบ้าน : กรณีภาษาเขมรถิ่นไทย

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สุวิไล เปรมศรีรัตน์

เรียนพยัญชนะเขมร

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร

เรียนสระเขมร

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร