การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมณีปุร์ อินเดีย : ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภนา ศรีจำปา
Share on :

หนังสือเรื่องนี้จัดทำขึ้นมาจากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมอินเดีย ตะวันออกเฉียงเหนือ: ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน” ซึ่งได้รับทุนคอบช สกว. ปี 2560 เพื่อจะให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจ การค้า การลงทุนในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะในรัฐมณีปุร์ ซึ่งเป็นรัฐชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออินเดียที่ติดกับเมียนมาและสามารถเชื่อมโยง มาสู่ประเทศไทยทางถนนได้เนื้อหาในหนังสือจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ระบบภาษีของอินเดีย ศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุนของรัฐมณีปุร์ ถนนไตรภาคีไทย -เมียนมา-อินเดียที่เชื่อมระหว่างแม่สอดเข้าไปถึงรัฐมณีปุร์ของอินเดียที่มีระยะทาง 1,360 กิโลเมตร ลักษณะของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรัฐมณีปุร์ ตลาดชายแดนมอเรฮ์ (อินเดีย) กับตะมู (เมียนมา) “นโยบาปฏิบัติการตะวันออก” (Act East Policy) กับการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล กลุ่มชาติพันธุ์หลักของรัฐมณีปุร์ ได้แก่ กลุ่มเมเต กลุ่มกูกี-ฉิ่น และกลุ่มนากา และบทบาทของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนารัฐ ลักษณะการค้าในรัฐมณีปุร์ และแนวทางการพัฒนาความร่วมมือรัฐชายแดนและเป็นประตู ทางตะวันออกของอินเดียระหว่างผู้ประกอบการไทยและมณีปุร์ และบทสรุป

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอินเดีย โดยเฉพาะรัฐมณีปุร์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อประกอบการตัดสินของนักธุรกิจ และผู้ประกอบการไทยในการ วางแผนพัฒนาความร่วมมือกับรัฐนี้ต่อไปในอนาคต