รองศาสตราจารย์ดวงพร คำนูณวัฒน์

ตำแหน่งวิชาการ :

รองศาสตราจารย์

อีเมล :

lcdkn@mahidol.ac.th

ติดต่อ :

ห้องพัก 302 โทรศัพท์ (662) 8002308-14 ext.3300

Website :

การศึกษา
ปริญญาโท ( Communication ) From Western Michigan University

งานวิจัยที่สนใจ :

  1. การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
  2. สื่อมวลชน สื่อมวลชนท้องถิ่น
  3. จิตวิยาการสื่อสาร
  4. การสื่อสารสุขภาพ
  5. การสื่อสารในท้องถิ่น

งานวิจัย (25)

2551: โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก (ภูมิภาคตะวันตกศึกษา): การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2551:การสังเคราะห์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฯประเด็น 9 และ 10
2550: การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น : แนวคิด การดำเนินงานและการขยายผล
2550: การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น
2549: แรงจูงใจและปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
2549: การปฏิบัติการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณี ลดภาวะเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง หัวใจและเบาหวาน
2548: สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น
2548:การพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ
2548:การศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลางเรื่อง ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัต และการท้าทาย
2548:การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมกรณีสื่อชุมชน
2547:การพัฒนาหอกระจายข่าวเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
2547:การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
2547:ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม พลวัตและการเปลี่ยนแปลง
2546:รูปแบบการดำเนินงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2546:ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของ อบต.
2545:การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นความต้องการของประชาคมจังหวัดกาญจนบุรี
2544:ความคิดเห็นและความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์กับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์
2543:การศึกษาการสื่อความหมายในการบอกเล่า
2537:โครงการจัดทำแผนการจัดการและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเมืองเก่าเชียงใหม่
2536:โครงการจัดทำแผนการจัดการ การอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าสงขลา
2535:การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
2535:ประกันสังคม:ความพร้อมของโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2533:สื่อพื้นบ้าน : การใช้ภาษาและวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2532:การศึกษาเบื้องต้นชุมชนบ้านครัวเหนือ (บ้านแขกครัว) กรณีศึกษาสถานภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
N/Aสื่อพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะเยาวชน

ผลงานตีพิมพ์ (17)

2551:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2551). การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นด้วยนักสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น การสื่อสารสุขภาพ Health Communication. , , 85 – 98.
2550:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2550). บทบาทของสื่อชุมชนต่อการสร้างความอยู่ดีมีสุข กรณี การบันทึกบัญชีครัวเรือน หลากหลายมิติแห่งความอยู่ดีมีสุขของคนไทย. , , 125 – 135.
2549:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น รวมบทความวิชาการ การสัมมนาระดับชาติ Communication Experiences : Pathway to the Future . , , 50 – 62.
2549:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 25 (1), 7 – 27.
2549:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). การวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ. สาธารณสุขและการพัฒนา , 4(3), 43 – 55.
2546:ดวงพร คำนูณวัฒน์, นิยะนันท์ สำเภาเงิน. (2546). ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อบทบาทการส่งเสริมสุขภาพของ อบต. . วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 3 (7), 51 – 66.
2546:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2546). การสื่อสารในชุมชนเพื่องานส่งเสริมสุขภาพ . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 22 (2), 5 – 21.
2545:ดวงพร คำนูณวัฒน์, สมใจ ดำรงสกุล และวาสนา จันทร์สว่าง. (2545). รูปแบบการท่องเที่ยวที่พึงประสงค์ของประชาคมจังหวัดกาญจนบุรี . วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 1 (3), 37 – 52.
2545:ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง และมณฑา โมฬี. (2545). การพัฒนาหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชน . วารสารนิเทศศาสตร์, 20 (1), 56 – 69.
2544:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2544). การสื่อความหมายในการบอกเล่า . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 20 (2), 52 – 68.
2544:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2544). ความคิดเห็นและความเชื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์กับการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ . วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา, 1 (2), 20 – 34.
2538:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2538). ย้อนอดีต พินิจปัจจุบัน พลิกฝันให้เป็นจริง . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 14 (1), 4 – 10.
2537:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2537). การรับฟังเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหา . วารสารสุขศึกษา, 17 (67-68), 55 – 62.
2537:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2537). สื่อมวลชนในยุคโลกาภิวัฒน์กับความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 13 (2), 11 – 20.
2536:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2536). หอกระจายข่าว : ปัญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 12 (2), 35 – 41.
2535:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2535). เทคโนโลยีการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ . วารสารสุขศึกษา, 14 (56), 67 – 73.
2532:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2532). เพิ่มอรรถรสในการสื่อสารด้วยสื่อไร้ภาษา . วารสารภาษาและวัฒนธรรม, 8 (1), 31 – 37.

การนำเสนอ (1)

2548:ชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัต และการท้าทาย

ผลงานอื่น ๆ (21)

2550:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2550). โครงการวิจัยและพัฒนาการสื่อสารสุขภาพของท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์..
2550:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2550). บทสังเคราะห์รายงานการวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม. นนทบุรี : หจก.สหพัฒนไพศาล. .
2549:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). สื่อสร้างสรรค์ความอยู่ดีมีสุขในทัศนะของชุมชน รายงานการวิจัยโครงการการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม. 1 – 21..
2549:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2549). แนวคิดและทฤษฎี สังคม การสื่อสาร กับการเปลี่ยนแปลงสังคม.
2549:ปาริชาต สถาปิตานนท์ , ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่น . (2549). การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : จากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย.
2549:ดวงพร คำนูณวัฒน์ . (2549). แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.) นอ สอ สอ จุด.
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). สื่อมวลชนท้องถิ่น : สถานภาพและความพร้อมในการเป็นสื่อเพื่อพัฒนา, รวมบทความวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท (Collected Academic Articles on Language for Rural Development) (88 – 106). เมืองที่พิมพ์: โรงพิมพ์..
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). สถานภาพการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพของสื่อท้องถิ่น (พ.ศ.2547-2548). สวรส. 101 – 132 ..
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). ชุบชีวิตหอกระจายข่าวสาร ด้วยการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). .
2548:เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์, อภิญญา บัวสรวง, ดวงพร คำนูณวัฒน์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์. (2548). วิถีชุมชนลุ่มน้ำนครชัยศรี. กรุงเทพฯ: บริษัทเอกพิมพ์ไท จำกัด..
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน. กรุงเทพฯ : บริษัท เอกพิมพ์ไท จำกัด. .
2548:พรทิพย์ เย็นจะบก , ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ. (2548). การเรียนรู้สื่อ คู่มือการสอนระดับมัธยมศึกษา, UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education.
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). ระดมสื่อ ร่วมสร้าง ความอยู่ดีมีสุข.
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพ. องค์การอนามัยโลกและสำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข..
2548:ดวงพร คำนูณวัฒน์, คณะ. (2548). สถานการณ์การสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพ(พ.ศ.2547-2548) ,แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน (รสส.), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)..
2543:เอี่ยม ทองดี, ดวงพร คำนูณวัฒน์. (2543). รวมบทความทางวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด. .
2541:ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง. (2541). สื่อสาร…การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ จำกัด. .
2541:วาสนา จันทร์สว่าง, ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคนอื่นๆ. (2541). ภาพลักษณ์ : กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ จำกัด..
2539:ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง. (2539). สื่อสาร…การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินไทม์เทรด..
2539:ประกอบ ศรีวัจนะ, ดวงพร คำนูณวัฒน์. (2539). ผู้ชายขายตัว. กรุงเทพฯ : บริษัทสหธรรมิก จำกัด..
2536:ดวงพร คำนูณวัฒน์, วาสนา จันทร์สว่าง. (2536). สื่อสาร…การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พริ้นท์จำกัด..