ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล

ตำแหน่งวิชาการ :

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

อีเมล :

morppit@hotmail.com

ติดต่อ :

มูลนิธิราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 132/111 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 0-2889-2204, 0-2441-0173 โทรสาร : 0-2889-2203

Website :

ประวัติการศึกษาและเกียรติการศึกษา

 • 2545 วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์(Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2540 ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (ดุริยางคศาสตร์), รองศาสตราจารย์ ระดับ ๑๐ (แพทย์ศาสตร์)
 • 2537 ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • 2515 อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
 • 2511 M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A
 • 2508 ประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania
 • 2505 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (ศิริราช)

ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญและเป็นงานบุกเบิก)

 • 2540 ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ
 • 2536 – 2540 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขางานบริการคนพิการ (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) , ผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2531 – 2536 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2512 – 2531 หัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา(ดนตรีชาติพันธุ์) (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), หัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย), อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี
 • 2522 – 2529 หัวหน้าภาควิชา โสต ศอนาสิก รามาธิบดี

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ และกิจกรรมที่เคยทำในอดีต

งานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล 2527 – 2531
 • ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย”ฆ้องทองคำครั้งที่ 2 “
 • คณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ 30 พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแห่งชาติ
 • คณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • คณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายาและ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทอง ตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)
 • ประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ม. มหิดล ณ ศาลายา
 • กรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2542 – ปัจจุบัน
 • กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
 • ที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2539

งานบริการการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

 • กรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • กรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
 • อนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
 • กรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษา ของ สถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์ และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย 2539 – 2549
 • คณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตราฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ 2532 – 2541
 • กรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530 – 2542
 • อนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537
 • กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2540 – ปัจจุบัน
 • กรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู
 • คณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา พ.ศ. 2534 – 2540
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2546 – ปัจจุบัน

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม “สังคีตสยาม” พ.ศ. 2529 จากองค์การยูเนสโก และ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น 2531
 • รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ 2532
 • รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร 2532
 • รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต 2533
 • รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2534
 • รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2537
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) 2537
 • เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช
 • เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ 1 มูลนิธิราชสุดา พ.ศ. 2544
 • รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา พ.ศ. 2545
 • รางวัลมหิดลทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มี.ค. 2545
 • รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award 2001 (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้จากสหรัฐอเมริกา) พ.ศ. 2544

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลปัจจุบัน ชั้น 4 พ.ศ. 2528
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย พ.ศ. 2529
 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2532
 • มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2537
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2537