โครงการ RF ‘พหุวัฒนธรรมเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน’

วันที่จัด :

1 พ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

31 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2566