เสวนาออนไลน์ “(ภูมิศาสตร์) การเมืองของข้อมูล (Geo) Politics of Data”

วันที่จัด :

6 ธ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

6 ธ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากร

  • ดร.อัครพัชร์ เจริญพานิช นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัล
  • ดร.นันทนุช อุดมละมุล ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา

  • ผศ. ดร. ณรงค์ อาจสมิติ
  • ผศ. ดร. กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร
  • ดร. วิกานดา พรหมขุนทอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: wikanda.pro@mahidol.edu
ลงทะเบียนเพื่อฝากคำถาม/ประเด็นเสวนา:  https://shorturl.at/uzPU2
ชมเสวนาย้อนหลังของกลุ่มวิจัย: https://www.rilcaaestheticsandculture.org/