การบรรยายสาธารณะออนไลน์ ครั้งที่ 3 พัน ‘ส่าหรี’ คลี่ ‘กุรตา’

วันที่จัด :

12 พ.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

12 พ.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นการบรรยาย

  • การแต่งกายของสตรี และบุรุษชาวภารตะตามพื้นที่ และโอกาส
  • ความหลากหลายของประเภท และลวดลายผ้าซาหรี และกุรตา

บรรยายผ่านออนไลน์ Zoom
(Meeting ID: 823 9156 6906 / Passcode: rilca)
https://us06web.zoom.us/j/82391566906?pwd=iEovhZDIZSEMeEz3XKOSRjokPHIZcy.1