การตรวจสอบปฏิทิน/ดวงชาตาในจารึกและเอกสารโบราณและคำนวณเทียบเป็นปฏิทินปัจจุบัน

วันที่จัด :

27 เม.ย. 2024

วันที่สิ้นสุด :

27 เม.ย. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย
อาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย และกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdPoQzdgOCe7ucbuz1yAAGdc2K6PxwuI4dSriDXHhouFfleg/viewform

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาปัจจุบันของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับสิทธิพิเศษเสียค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท