ดาราศาสตร์และพื้นฐานระบบปฏิทินเพื่อการจารึกและเอกสารโบราณ

วันที่จัด :

20 เม.ย. 2024

วันที่สิ้นสุด :

20 เม.ย. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย
อาจารย์ วรพล ไม้สน เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย และกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/ คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedjHD_1WHxBUYMXckl3mJqjoncfkwK00PKL_LZCQ1AV6anHQ/viewform

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษาปัจจุบันของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะได้รับสิทธิพิเศษเสียค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท