เวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต”

วันที่จัด :

12 ก.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

12 ก.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Hybrid

❓สื่อมีผลต่อ ฎสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ” ทั้งด้านบวกและลบอย่างไร
❓❓อะไรคือข้อดี และข้อเสียสำหรับ “การเปิดรับสื่อ” ในปัจจุบันบ้าง
❓❓❓ผู้สูงอายุจะใช้สื่ออย่างไรให้ปลอดภัย และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบัน และอนาคต

พบคำตอบในเวทีเสวนาสื่อสาธารณะ “สูงวัยรู้ทันสื่อ : ผู้สูงวัยกับสุขภาพจิต” ❤️👵

ผู้ร่วมเสวนา
🟢ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.หญิง ดร. พนมพร พุ่มจันทร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🟢คุณรวิภา เอกสิริเลิศ
ประธานชมรมจิตอาสา สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน

🟢คุณนณพร ทศแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์แพทย์ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ดำเนินการสนทนาโดย
🟢ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันฯ

ณ ห้องพฤฒปัญญา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) และ FB Live: RILCA, Mahidol University