การอบรม “อักษรธรรมล้านและอักษรไทลื้อเก่า”

วันที่จัด :

8 มิ.ย. 2024

วันที่สิ้นสุด :

29 มิ.ย. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียน  2,000  บาท/คน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc9CRlI6iS2ftkcrBPlLeC6PtYDlfs0PUMUC7HdeeXv7_ErQ/viewform