การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ด้วยโปรแกรม PRAAT

วันที่จัด :

26 พ.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

1 มิ.ย. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย

  • ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ
  • นายศักดิ์นรินทร์ พิมพ์วันคำ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท/รอบ
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYn8ZJ-OpjmVjSx3scLgFtRDdxF7OUkvKMoUNQ-FYpoaLmSQ/viewform
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ยุทธพร นาคสุข โทร: 086-611-4926 E-mail: yuttaporn.nak@mahidol.edu

หมายเหตุ : ผู้รับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรทุกท่าน ซึ่งออกให้โดยสถาบันฯ ทั้งนี้ จำเป็นต้องเข้าร่วมการอบรมมากกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรมทั้งหมด