[Teโครงการหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะยาวสำหรับชาวต่างประเทศ รุ่นที่ 3

วันที่จัด :

20 ม.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

22 ม.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

จัดอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย
ในเดือนเมษายน 2566 – เดือนมีนาคม 2567 โดยเก็บค่าลงทะเบียน คนละ 50,000 บาท