สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คัดอักษรไทดำด้วยพู่กันแบบจารีต (ขั้นต้นถึงกลาง)

วันที่จัด :

28 พ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

28 พ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (MAP-EX)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วภภษ 597 อักษรไท
โดยมี อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
เวลา 9.00-15.00 น.
ห้อง ณัฐ ภมรประวัติ ชั้น 1
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร : คุณประพันธ์ เอี่ยมวิริยะกุล
ผู้เชี่ยวชาญการคัดอักษรไทกลุ่มต่าง ๆ ด้วยพู่กัน และเจ้าของเพจพันศาสตร์พันภาษา

ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท (รับจำนวนจำกัด)

ผู้เข้าอบรมในสถานที่จะได้รับแจก
เอกสารประกอบการอบรม
พู่กัน Pentel brush pen  1 ด้าม

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข โทร: 08-6611-4926
Email: yuttaporn.nak@mahidol.edu