การประชุมความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในประเด็น Migration

สถาบันวิจัยภาษาฯ หารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และดร.ชิงดวง ยุระยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความเป็นนานาชาติ สถาบันฯ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี จำปากลาย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.Michael G. Hayes อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนจากส่วนงานของทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วมหารือด้วย ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในประเด็น Migration โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนงานตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการสร้างพื้นที่ส่วนกลาง (Social Lab) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ในการสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการ อันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านงานวิจัยและวิชาการร่วมกันของสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

Academic and research collaborations between the Institute for Population and Social Research (IPSR), the Institute for Human Rights and Peace Studies (IHPR), and the Research Institute for Languages and Cultures of Asia (RILCA) were discussed

Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA, and Dr. Chingduang Yurayong, Deputy Director for International Relations and Internationalization, discussed academic and research collaboration with Assoc. Prof. Dr. Aree Jampaklay, Director of IPSR, and Dr. Michael G. Hayes, lecturer at IHPR. The discussion between the three institutes of Mahidol University took place via Zoom meeting on March 16, 2022.