เวียดนามศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 5

เวียดนามศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 5


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2542

สื่อ :

สารบัญ

  • จดหมายถึงบรรณาธิการ
  • ท่าเรือหญ่าโหร่ง จุดออกเดินทางของลุงโห่ (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • บันทึกในคุกของโห่จี๊มิง (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • กับบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับชนชาติ เกียรติยศของชาติพันธุ์ (โสภนา ศรีจำปา)
  • 40 ปี บ้านใต้ถุนสูงของลุงโฮ (โสภนา ศรีจำปา)
  • ชื่อต่างๆ ของประเทศเวียดนาม (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • อิริยาบถต่างๆ ของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์