เวียดนามศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 6

เวียดนามศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 6


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2542

สื่อ :

สารบัญ

  • ด่ายนามถึกหลุก (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • เวียดเกี่ยวในไทย (สิงขร)
  • เขียนตัวใหญ่ (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ความประทับใจในวัฒนธรรมเวียดนาม ณ สถาบัน เอ ไอ ที (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • ซุบซิบ (นักข่าว)
  • เฝอ (โสภนา ศรีจำปา)