วิถีดนตรีไทย “กตัญญู” และ “ศรัทธา” นำมาซึ่ง “ความสำเร็จ”

วิถีดนตรีไทย “กตัญญู” และ “ศรัทธา” นำมาซึ่ง “ความสำเร็จ”

ศราวุฒิ เกตุยา สังกัดงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้…

นักภาษาศาสตร์ ผู้วางแผน ‘ภาษา’ และ ‘การศึกษา’ ของเด็กในบริบทพหุวัฒนธรรมชายแเดนใต้

นักภาษาศาสตร์ ผู้วางแผน ‘ภาษา’ และ ‘การศึกษา’
ของเด็กในบริบทพหุวัฒนธรรมชายแเดนใต้

ดร.ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักส…

นักวิจัย ผู้ประยุกต์ใช้ ‘ภาษาศาสตร์’ เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กชาติพันธุ์

นักวิจัย ผู้ประยุกต์ใช้ ‘ภาษาศาสตร์’ เพื่อพัฒนาการศึกษาเด็กชาติพันธุ์

ดร.มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ เป็นนักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาและ…

เปลี่ยนความชอบเป็นสิ่งที่ใช่ “ครู” ผู้สร้างแรงบันดาลในการเรียนภาษาอังกฤษ

เปลี่ยนความชอบเป็นสิ่งที่ใช่ “ครู” ผู้สร้างแรงบันดาลในการเรียนภาษาอังกฤษ

“พัชราภรณ์ อินภู่” ศิษย์เก่าจากหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณ…