โครงการอบรม “อักษรไทใหญ่เก่า”

วันที่จัด :

18 พ.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

25 พ.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย

  • รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญอักษรไทกลุ่มฉานและอักษรธรรม
  • ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/การอบรม/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerOknmS8eSVlKNIdvrklSY0Dl7bWbIqtC1T8nFR-n125pMiA/viewform