โครงการอบรม “อักษรไทใหญ่ใหม่”

วันที่จัด :

23 มี.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

30 มี.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรโดย

  • รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญอักษรไทกลุ่มฉานและอักษรธรรม
  • ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันฯ

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/การอบรม/คน
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZE24MEAr4ZZ4ZDSDh4EW8-czV154RfbKatUecJ13DfEs1HQ/viewform