โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ”

วันที่จัด :

17 ก.พ. 2024

วันที่สิ้นสุด :

11 ส.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่นที่ 27 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567
รุ่นที่ 28 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 29 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2567
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท/รุ่น

โดย นายวีระพงศ์ มีสถาน
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu