โครงการอบรมอักษรไทใหญ่ (เน้นอักษรไทใหญ่ใหม่)

วันที่จัด :

4 พ.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

5 พ.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

หลักสูตรการอบรมระยะสั้น (MAP-EX) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วภภษ 597 อักษรไท
โดยมี อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา

วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญอักษรไทกลุ่มฉานและอักษรธรรม

ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (6 ชั่วโมง)
4-5 พฤษภาคม 2566
เวลา 9.00-12.00 น.
อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม webex

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
อาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข โทร : 08-6611-4926
Email : yuttaporn.nak@mahidol.edu