พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ” ระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์, บริษัท ทํามาปัน จํากัด, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และเครือข่ายคณะทำงานสูงวัยรู้ทัน 12 จังหวัด

วันที่ 5 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ” กับ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายวันชัย บุญประชา ประธานบริษัท ทํามาปัน จํากัด, นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และนายกฤษณะเดช โสสุทธิ ตัวแทนเครือข่ายคณะทํางานสูงวัยรู้ทันสื่อ โดยมี นางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อํานวยการสํานักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าววัตถุประสงค์ และตัวแทนของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม็กโนเลีย 2, 3 ชั้น 4 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น (แจ้งวัฒนะ)

จากนั้น เป็นการปาฐกถา เรื่อง “สังคมสูงวัยกับการรู้เท่าทันสื่อ” โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ต่อด้วยเรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงวัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ, นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นายวันชัย บุญประชา ประธานบริษัท บริษัท ทํามาปัน จํากัด, และนายกฤษณะเดช โสสุทธิ ตัวแทนคณะทํางานสูงวัยรู้ทันสื่อ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, บริษัท ทำมาปัน จำกัด, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และเครือข่ายคณะทำงานสูงวัยรู้ทันสื่อ 12 จังหวัด (พะเยา เชียงราย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร หนองคาย มหาสารคาม สุรินทร์ เลย กระบี่ และตรัง) เป็นการผสานพลังในการขับเคลื่อนการทำงาน สร้างสังคมสูงวัยรู้ทันสื่อให้เกิดนโยบาย งานวิชาการ และกลไกสร้างการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับผู้สูงอายุยุค New Normal ให้เกิดผลในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทยอย่างแท้จริง โดยมีความร่วมมือกันดังนี้

  1. ร่วมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อ ทั้งด้านการใช้สื่อใหม่ การรู้เท่าทันและการเฝ้าระวัง โดยสอดคล้องกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในพื้นที่ต่าง ๆ ในระดับจังหวัด
  2. ร่วมสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อภายในจังหวัด
  3. พัฒนางานวิชาการที่ทำให้เห็นถึงสถานการณ์ แนวทางป้องกันแก้ไข เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและพัฒนาเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ให้ตรงกับบริบทของผู้สูงอายุในพื้นที่ต่าง ๆ ได้
  4. ร่วมสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุ และประชาชน ในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ สิทธิสวัสดิการ การดูแลสุขภาพ การพัฒนาความสามารถและเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผุ้สูงอายุ
  5. ร่วมดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสูงอายุ โดยเอื้อให้เกิดการมีสติ ตระหนักรู้ในการเท่าทันสื่อ

The signing ceremony of the Memorandum of Understanding (MOU) on “Creating an Aging Society with Media Literacy”

On 5 April 2022, Assoc. Prof. Dr. Morakot Meyer, Director of RILCA at Mahidol University, co-signed the Memorandum of Understanding (MOU) on “Creating an Aging Society with Media Literacy” with Mrs. Suchitra Phittayanoraset, Director General of the Department of Older Persons, the Ministry of Social Development and Human Security, Mr. Wanchai Boonpracha, President of Tammapan Company Limited, Dr. Wichai Chokwiwat, MD. Senior Citizens Council of Thailand under The Patronage of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, Dr. Supreeda Adulyanon, Thai Health manager, and Mr. Krisnadej Sosut, representative of the network of elderly awareness working groups, which was opened by Mrs. Yanee Rajtborirak, Acting Director of the Thai Health Promotion Foundation’s Healthy Media Hubs, and served as witness for the MOU signing ceremony at Magnolia Conference Rooms 2 and 3, 4th floor, TK Palace Hotel & Convention (Chaengwattana)