งานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ”

งานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุ”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเสวนาวิชากา…

งานเสวนาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย “เชิดชู ครูปัญญาของแผ่นดิน”

งานเสวนาเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย “เชิดชู ครูปัญญาของแผ่นดิน”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (RILCA) มหาวิทยาลัยมหิ…

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “สร้างสังคมสูงวัย รู้ท…