เวียดนามศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 11

เวียดนามศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 11


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2544

สื่อ :

สารบัญ

  • จดหมายจากบรรณาธิการ
  • ยุทธการแหรกเกิ่มรอบ 2 เมื่อ 48 ปีต่อมา (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • บทกวีของเตริ่น ดัง ควา กวีเด็กเทพจุติ (เฮื้องเยือง)
  • เมื่อดั่ง ท้าย เซิน ชนะเลิศรางวัลสากลการแสดงเพลงโชแปง (กวาง ฮิง)
  • รำพึงถึงสามีในสนามรบ (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ชื่อผักไทย – เวียดนาม (ฮวามาย, ทิวารี)
  • อาชีพต่างๆ ที่นำเข้าเวียดนามต้นศตวรรษที่ 20 (โสภนา ศรีจำปา)
  • ดงโห่ : หมู่บ้านภาพพิมพ์ (ตอน 2) (สุขสิริ ด่านธนวานิช)
  • ภาษาในเจรียนเกี่ยว (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
  • ท่าเรือตึกมังกร (พิมพ์ผกา ตั้งเพิ่มพูน)