เวียดนามศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 12

เวียดนามศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 12


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2544

สื่อ :

สารบัญ

  • จดหมายจากบรรณาธิการ
  • ตำนานอักษรฮ้าน-โนม-ก๊วกหงือ ของเวียดนาม (ฮวามาย)
  • งานชุมนุมของตระกูล งานชุมนุมของหมู่บ้าน (วิจิตร เทิดบารมี)
  • กวีสตรีซวนกิ่ง (เฮื้องเยือง)
  • โห่ ซวน เฮือง (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • ความหมายคำว่าอนัม-องเชียงซุน-องเชียงสือ (หลาว หอก สี)
  • วางเครื่องหมายวรรณยุกต์ที่ไหน? (ฮวาแซน)
  • ดงโห่ : หมู่บ้านภาพพิมพ์ (ตอน 3) (สุขสิริ ด่านธนวานิช)