เวียดนามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 27

เวียดนามศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 27


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2550

สื่อ :

สารบัญ

  • เทพีเสรีภาพในฮานอย (ธิติมา สิงนวน)
  • การเดินทางไปเวียดนาม (พระมหาการุญ การุณิโก)
  • ไซง่อน
  • อักษร ๓ ชนิดของเวียดนาม (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • อักษรโนม หลักของระบบตัวเขียนเวียดนาม (มรกตวงศ์ ภูมิพลับ)
  • ขั้นตอนในการเดินทางกลับประเทศของชาวเวียดนามโพ้นทะเล (วริฏฐา พานิชกุล)