เวียดนามศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 31

เวียดนามศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 31


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2551

สื่อ :

สารบัญ

  • เวียดนามเปลี่ยนแปลงทุกวัน (ทวีศักดิ์ ชาติดำรงไทย)
  • อาหารเมืองฮเว้ (ตอน 3) (นิภาวรรณ เจริญลักษณ์)
  • ญาจาง ทะเลและผู้คน (สินีนาฎ จรรยาเพศ)
  • วัน ‘กินแบ่ง’ อันแสนคิดถึง
  • ข่าวเหวียตเกี่ยว (นักข่าว)
  • โครงการเทศบาลคู่มิตร (ทวี รุ่งโรจน์ขจรกุล)
  • นิทานเรื่องหมากพลู (โตนหนือ กวิ่นเตริน-ฟานอาน , สุนทร พรรณรัตน์ )
  • เรื่องการอบรมจิต (พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร,สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พระมหาการุญ การุณิโก์)