เวียดนามศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 30

เวียดนามศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 30


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2550

สื่อ :

สารบัญ

  • เตริ่น วัน ต๊วน ซีไรต์เวียดนามคนที่ ๑๑ ปี ๒๐๐๗ (ทวี สว่างปัญญางกูร)
  • กวามโตเมือง (ตำนานไทดำในเวียดนาม) (หลาวซือ)
  • กวีนิพนธ์ยาวเรื่องทวี้เกี่ยว (เหงวียน ยู, ฮวาแซน)
  • ตำนานต้นหมาก (รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์)
  • อาหารเมืองฮเว้ (นิภาวรรณ เจริญลักษณ์)
  • บทเพลง อาสาสมัคร (รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์)
  • ความหมายของศัพท์ อัน (หลาวซือ)
  • ความหมายของศัพท์ แด๊ง (หลาวซือ)