“พหุวัฒนธรรมสมดุล” : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว

“พหุวัฒนธรรมสมดุล” : การสร้างสมรรถนะระหว่างวัฒนธรรมในกรณีแรงงานต่างชาติในประเทศไทยท่ีมีสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว

ความท้าทายต่อไทยและอาเซียนในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคหลังโควิด-19: กรณีศึกษาเมืองชายแดนคู่แฝดไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

ความท้าทายต่อไทยและอาเซียนในการสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในยุคหลังโควิด-19: กรณีศึกษาเมืองชายแดนคู่แฝดไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเท่ียวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลกระทบและการปรับตัวของแรงงานและผู้ประกอบการหญิงในธุรกิจท่องเท่ียวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 กรณีศึกษา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สาธารณศิลป์: การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อวิถีความเหมาะสมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

สาธารณศิลป์: การสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อวิถีความเหมาะสมใหม่ในการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19