เสวนาขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม “ปรีชาญาณนคร” ครั้งที่ 3

วันที่จัด :

13 ก.ค. 2023

วันที่สิ้นสุด :

13 ก.ค. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

การเสวนาขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคม “ปรีชาญาณนคร” ครั้งที่ 3
เวทีการขับเคลื่อนนโยบายปรีชาญาณนครกับการผลักดันนโยบายระดับประเทศ

“การศึกษาแบบบูรณาการสำหรับโลกอนาคต”
โดย พระธรรมวชิราจารย์, รศ. ดร. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ประธานดำเนินโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

“การแปลผลงานวิจัยให้ง่ายต่อการนำไปใช้เชิงนโยบาย”
โดย รศ. ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“การลดช่องว่างระหว่างนักวิจัยกับนักวางนโยบาย”
โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

“งานวิจัยสู่ปฏิบัติการด้านการศึกษา”
โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“พิพิธภัณฑ์กับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับชุมชน”
โดยคุณนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน
https://forms.gle/A3TsDuzhxSXA8nJu5

สามารถเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings
https://mahidol.webex.com/mahidol/j.php?MTID=mce93ab7fb9c51378439a160a67183804
(Meeting Number: 2644 689 6055 Password: plearn3)

หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live: RILCAmuseumstudies