8. Bouyei Chinese - English - Thai

พจนานุกรมบูเยย – จีน – อังกฤษ – ไทย


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ปี :

2544

สื่อ :