สูงวัยรู้ทันสื่อ : สูงวัยใช้สื่ออย่างปลอดภัย… เข้าใจสิทธิผู้บริโภค

วันที่จัด :

25 ม.ค. 2024

วันที่สิ้นสุด :

25 ม.ค. 2024

รูปแบบการอบรม :

Virtual

วิทยากรร่วมเสวนา
🟢 คุณศรินทร วานิชพันธุ์ : ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารแบ่งปันมุมมองในฐานะผู้สูงอายุ
🟢 ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
🟢 รศ.ดร.ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการเสวนาโดย
🟢 ผศ.ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ่ายทอดสดผ่าน FB Live: RILCA, Mahidol Univeristy