ทุนสนับสนุนการศึกษา

หน้าแรก > การศึกษา > ทุนสนับสนุนการศึกษา

NameTypeSupportDegreeFieldYear
ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติทุนภายในค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2022
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ทุนภายนอกค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนปริญญาโททุกสาขาวิชา2021
เงินช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564ทุนภายในค่าเล่าเรียนบางส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2021
การให้เงินยืมเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (Graduate Loan)ทุนภายในค่าธรรมเนียมการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2021
โครงการทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความพิการทุนภายในค่าเล่าเรียนบางส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2021
โครงการทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความพิการทุนภายในค่าเล่าเรียนบางส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2022
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศทุนภายในสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2022
การให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุนภายในสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2021
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่นทุนภายในวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่นปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2022
โครงการรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นทุนภายในวิทยานิพนธ์ดีเด่นปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2022
การให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List)ทุนภายในผลการศึกษาดีเยี่ยมปริญญาโทและปริญญาเอกทุกสาขาวิชา2022