RILCA Camp (Bilingual Camp) กินอยู่อย่างไทย

วันที่จัด :

24 เม.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

28 เม.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Onsite

โครงการค่ายศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

R : Resilience
I : Initiation
L : Leadership
C : Creativity
A : Adaptation

ระยะเวลาการจัด
24-28 เมษายน 2566
8.00-16.00 น.(มาส่งเช้า รับกลับเย็น)

รับสมัครเด็ก 7-12 ขวบ จำนวน 25 คน

กิจกรรมภายในค่าย
– ศิลปะการวาดภาพ การปั้น
– ศิลปะการทำอาหารไทย และขนมไทย
– นาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย (ขิม)
– วิวิธชาติพันธุ์
– เสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษกับศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณศราวุฒิ เกตุยา
EMAIL : SARAWUT.KED@MAHIDOL.EDU
โทร.08-6615-6698

ลงทะเบียน
2,500 บาท/คน