สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

หน้าแรก > ประสบการณ์ > ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน > สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์


นอกจากห้องสมุดแล้วสถาบันฯ ยังมีหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งประเทศไทย โดยข้อมูลที่ให้บริการในศูนย์นี้มีทั้งที่เป็นหนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ สไลด์ ภาพ แถบเสียง วีดิทัศน์ ทั้งที่เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาลาว เวียดนาม มาเลเซีย และเขมร 

สถานที่ตั้ง :
ชั้น 1 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาทำการ :
08.30-16.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์)

ติดต่อ :
โทร. 0 2800 2308-14 ต่อ 3105