ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

หน้าแรก > ประสบการณ์ > ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกัน

กิจกรรม


สารคดีพิเศษชุด “Some One หนึ่งในหลาย” สารคดีแห่งปีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างตระหนักในคุณค่า และเท่าเทียมในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

การจัดทำสารคดีชุดนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาวิจัยด้านพหุวัฒนธรรม-พหุภาษาในสังคมไทย-อาเซียน และในมิติข้ามชาติมาอย่างยาวนาน กับองค์กรสื่อ 2 บริษัท ในรูปแบบ Co-Creation 2  ได้แก่ บริษัท สื่อดลใจ จำกัด และ บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน Content Creation และ Story Telling ในรูปแบบสารคดีที่ถ่ายทอดบอกเล่าเรื่องราวให้เห็นถึงความหลากหลายทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความเคารพกัน ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและการมองเห็นตัวตนของคนในพหุสังคม-พหุวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความเข้าใจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในส่วนเนื้อหาของสารคดี แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นใหญ่ที่น่าสนใจ ได้แก่ “บทนำ” นำเสนอความแตกต่างและความหลากหลายในนิยามความเป็น “ไทย” ในมิติต่าง ๆ จำนวน 1 ตอน “พหุลักษณ์ รากพหุสังคม” นำเสนอความหลากหลายของพหุลักษณ์ในภูมิทัศน์สังคมไทย ทั้งด้านเชื้อชาติ อัตลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ จำนวน 12 ตอน “พหุสังคมวิถีใหม่” นำเสนอกลุ่มคนทางวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีความแตกต่าง ทั้งด้านครอบครัว เพศวิถี  ชีวิตคนต่างวัย ความเชื่อและความศรัทธา การก้าวข้ามกำแพงศาสนา พหุวัฒนธรรมในโลกดิจิทัลและสื่อประเพณี จำนวน 18 ตอน “พลเมืองไร้พรมแดน” นำเสนอการเลื่อนไหลของสังคม อันเกิดจากการภาวะข้ามชาติและการย้ายถิ่น การละเมิด การละเลย และความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ข้ามชาติ จำนวน 7 ตอน “คนพิเศษในความสามัญ” นำเสนอความเข้าใจชีวิต คุณค่า สิทธิ ของกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษต่าง ๆ จำนวน 4 ตอน และ “บทสรุป” นำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพหุสังคมของไทยและตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการสร้างพหุสังคม-พหุวัฒนธรรมไทยที่ยั่งยืน จำนวน 3 ตอน 

สารคดีพิเศษชุด “Some One หนึ่งในหลาย” มีความยาวตอนละ 25 นาที จำนวน 45 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง MCOT HD 30 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-10.00 น. เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ สารคดีชุดนี้ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางโชเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook และ YouTube ภายใต้ชื่อ “สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย” และช่องทางพันธมิตรเครือข่าย โดยจะเผยแพร่ทั้งบทความ สารคดีความยาว 25 นาที และสารคดีคัดย่อ 5 นาที ที่จะเผยแพร่ในช่วงเวลาเดียวกับการออกอากาศทางโทรทัศน์

Resources


ห้องละหมาด