เวียดนามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 17

เวียดนามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 17


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2546

สื่อ :

สารบัญ

  • เทศกาลฉลองวันตรุษจีนต่างๆ แต่โบราณของชาวเวียดนาม (ห่งเลียน)
  • เปรียบเทียบอักษรไทในเวียดนาม (ฮวามาย)
  • รอบคำ “ตึ” (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • การกระทบและอิทธิพลของกระบวนการไตเซินต่ออาณาบริเวณในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 (เพ็ญพงา ริวัฒนา)