เวียดนามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 18

เวียดนามศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 18


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2546

สื่อ :

สารบัญ

  • การกระทบและอิทธิพลของกระบวนการไตเซินต่ออาณาบริเวณในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 (เพ็ญพงา ริวัฒนา)
  • บ้านฉันไม่มีผู้ชาย (ภาสพงศ์ ผิวพอใช้)
  • เรื่องขำขันเวียดนาม “ป้าย” (ธนัตติยา โพธิมู)
  • นักเขียนซีไรต์ เหงียน เกียน “เขียนหนังสือคือความต้องการจากใจ” (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
  • เสียงฤดูใบไม้ร่วง (ทิวารี โฆษิตธนเกียรติ)
  • การติดต่อเพื่อให้ได้รับการยกย่องในการทำงาน (โสภนา ศรีจำปา)
  • อาจารย์คางคก (โสภนา ศรีจำปา)
  • ตำนานเวียดนาม : เซิน ติญ ถวีติญ (รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์)