เวียดนามศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 33

เวียดนามศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 33


สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี :

2551

สื่อ :

สารบัญ

  • ราชบัณฑิตยสถาน(ไทย) จัดทำหลักเกณฑ์ทับศัพท์ภาษาเวียดนาม (นักข่าว)
  • ราชบัณฑิตยสถานมอบให้ อ. ทวีสว่างปัญญางกูร สร้างฟอนต์ไทยน้อย (นักข่าว)
  • ภาษิตไทใต้คง
  • กวามโตเมือง
  • ข้อผิดพลาดในการถ่ายทอดภาษาเวียดนามในสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่:
    เอเซีย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
  • ตลาดที่ฮานอย (สินีนาฎ จรรยาเพศ)
  • หล่าม (ทวี สว่างปัญญางกูร)