โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนสารคดีให้น่าอ่าน” รุ่นที่ 10

วันที่จัด :

22 เม.ย. 2023

วันที่สิ้นสุด :

23 เม.ย. 2023

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่นที่ 10 วันที่ 22-23 เมษายน 2566
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท/รุ่น

โดย นายวีระพงศ์ มีสถาน
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu