โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนสารคดีให้น่าอ่าน” รุ่นที่ 9

วันที่จัด :

3 ธ.ค. 2022

วันที่สิ้นสุด :

4 ธ.ค. 2022

รูปแบบการอบรม :

Virtual

รุ่นที่ 9 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2565 
อบรมวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท/รุ่น

โดย นายวีระพงศ์ มีสถาน
นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
โทร 098-143-2308
E-mail : wassana.sua@mahidol.edu