พจนานุกรม

หน้าแรก > สิ่งพิมพ์และคลังข้อมูล > คลังข้อมูล > พจนานุกรม

พจนานุกรมกัม – จีน – ไทย – อังกฤษ

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

พจนานุกรมขมุ – เวียดนาม – ไทย – อังกฤษ

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สุวิไล เปรมศรีรัตน์

พจนานุกรมจ้วงเหนือ – จีน – ไทย – อังกฤษ

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันกัม-ไท มหาวิทยาลัยกลางสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

พจนานุกรมชอง – ไทย – อังกฤษ

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สุวิไล เปรมศรีรัตน์

พจนานุกรมโซ่ (ทะวืง)

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สุวิไล เปรมศรีรัตน์

พจนานุกรมไทย – กะเหรี่ยงสะกอ (1 ชุด 2 เล่ม)

ผู้เขียนหรือผู้แต่ง: สุริยา รัตนกุล