การสร้างการรู้เท่าทันสื่อผู้สูงอายุไทยด้วยกลไกเชิงบูรณาการ

การสร้างการรู้เท่าทันสื่อผู้สูงอายุไทยด้วยกลไกเชิงบูรณาการ

จากจุดเริ่มต้นของการทำโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่…

นิตเนม : วัตรและทัศน์แห่งสิกข์ ปรัชญาศาสนาสิกข์สำหรับสังคมไทย

นิตเนม : วัตรและทัศน์แห่งสิกข์ ปรัชญาศาสนาสิกข์สำหรับสังคมไทย

หนังสือเล่มเดียวที่สามารถอธิบายปรัชญาศาสนา สิกข์ได้อย่า…

โมเดลงานสาธารณศิลป์เพื่อเยียวยาชุมชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 “อยู่เย็นเป็นสุข ณ ศาลายา”

โมเดลงานสาธารณศิลป์เพื่อเยียวยาชุมชนในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 “อยู่เย็นเป็นสุข ณ ศาลายา”

แม้สถานการณ์ของการติดเชื้อโรคระบาดโควิด 19 จะดีขึ้น แต่…

การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมณีปุร์ อินเดีย : ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน

การค้าในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐมณีปุร์ อินเดีย : ตลาดใหม่ทางตะวันตกของอาเซียน

หนังสือเรื่องนี้จัดทำขึ้นมาจากผลงานวิจัยเรื่อง “การค้าใ…