รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธิดา จันทรางศุ
อาจารย์
นางสาวประชิตพร โภคมณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางประภัสสร ใจกล้า
พนักงานธุรการ
นางประเทือง เรืองสุภาพ
แม่บ้าน
นายปรีชา ทองคุ้ม
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปรีย์วรา มีมาก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา พัฒนพงษ์
อาจารย์
นางสาวปาณิศา สวัสดิ์แดง
แม่บ้าน
นางสาวปิยวรรณ เกาะแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นายพชรพล ระลึกมูล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธู คูศรีพิทักษ์
ประธานหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
วิศวกร
นางสาวพัฐชญาน์ วัดบัว
นักวิเทศสัมพันธ์
นางพัดชา แฉ่งพานิช
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร