ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย
อาจารย์
นายสุพจน์ ดุษฎี
พนักงานโสตทัศนศึกษา
นายสุพัตรชัย อมชารัมย์
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสุพัตรา การะเกต
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นางสาวสุมาลี หาญยศ
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิป ธรรมวิจิตร
เลขานุการหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.เอก)
นายอนุรักษ์ ก้านจันทร์
หัวหน้างานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์
นักวิชาการวัฒนธรรม
นายอภิรัฐ คำวัง
นักปฏิบัติการวิจัย
ศูนย์ภารตะศึกษา
นายอภิสิทธิ์ สุขสมัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นางสาวอมรรัตน์ กุ้ยบำรุง
แม่บ้าน
นายอำนวย แก้วประเสริฐ
ช่างเทคนิค
นางเบญจวรรณ เตชะเสน
หัวหน้างานบริหารการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
นางเรณู จันทร์อุดร
แม่บ้าน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู เหมือนจันทร์เชย
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล