นายจิรวรรษ อรรฆยเวที
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวจิระนันท์ นุตยะสกุล
หัวหน้างานบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นายชฎิล แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายชนะ กิตติกุลพันธ์
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
นายชวลิต เปรมปรีดิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
เลขานุการหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
นักทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
ประธานหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
เลขานุการหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
อาจารย์
นางสาวณัฐมน โรจนกุล
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นายทศพร ทับวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
นางสาวนงนุช พงษ์ไพร
นักวิชาการศึกษา
นายนพพล พูลสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี