อาจารย์ ดร.จูยิน แซ่จาง
อาจารย์
นายชฎิล แซ่ลิ้ม
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
นายชวลิต เปรมปรีดิ์
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย
เลขานุการหลักสูตรพิพิธภัณฑศึกษา
นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ
นักทรัพยากรบุคคล
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อาจสมิติ
เลขานุการหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (นานาชาติ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงเดช พันธะพุมมี
ประธานศูนย์การแปลและบริการด้านภาษา
อาจารย์
นางสาวณัฐมน โรจนกุล
เจ้าหน้าที่วิจัย
ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต
นายทศพร ทับวงษ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ บุญรักษา
ประธานหลักสูตรภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ป.โท)
นางสาวนงนุช พงษ์ไพร
นักวิชาการศึกษา
นายนพพล พูลสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
อาจารย์ ดร.นันทมนต์ กู้ตลาด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
อาจารย์